Algemene voorwaarden

Gebruik van de website

Whisthub is een website waar spelers online tegen elkaar kunnen kleurenwiezen, manillen, wiezen, kingen en hartenjagen. De website is beschikbaar voor iedereen zonder onderscheid van geslacht, leeftijd, nationaliteit, religie of politieke voorkeur. Door het gebruik van de website stemt u in met de volgende voorwaarden:

  • Het is ten strengste verboden om inhoud op de website te publiceren die aanzet tot haat, geweld of discriminatie.
  • Het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal of materiaal met expliciete inhoud, zoals voor een schermafbeelding, is verboden.
  • Het gebruik van de website ter promotie of ondersteuning van commerciële activiteiten of politieke doeleinden is verboden.
  • U bent niet verplicht uw eigen identiteit te gebruiken op Whisthub, maar het is ten strengste verboden zich voor te doen als enige andere persoon die men niet is, zowel goedwillig als kwaadwillig.
  • Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar handelingen op Whisthub. Whisthub voert geen controle uit over de informatie die doorgegeven wordt via de website en en kan dus ook niet verantwoordelijk gesteld worden over onder andere het illegale karakter van deze informatie.
  • De gebruiker erkent dat Whisthub een plaats is waar spelplezier en fair play voorop staan. De gebruiker verbindt zich er dan ook toe de algemeen geldende regels van goed gedrag en sportiviteit te respecteren.

Whisthub behoudt zich het recht voor om elke gebruiker die de algemene voorwaarden schendt zonder voorafgaande verwittiging en zonder motivering de toegang tot de website te ontzeggen.

Abonnementsformule

Whisthub biedt tegen betaling een zogenoemd premium abonnement aan. Dit abonnement staat aan de gebruiker een persoonlijke, niet exclusieve en niet overdraagbare licentie toe die recht geeft op extra functionaliteit op de website zoals beschreven op de premium pagina.

Deze functionaliteiten zijn niet onbeperkt afdwingbaar en Whisthub behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande waarschuwing functionaliteiten toe voegen, aan te passen of te verwijderen. Er wordt echter ten allen tijde over gewaakt dat het globale aanbod van extra functionaliteit gewaarborgd blijft.

Abonnementen worden volledig vooraf betaald voor een bepaalde periode. De gebruiker heeft derhalve geen recht op terugbetaling voor de reeds betaalde periode wanneer die ervoor kiest niet langer gebruik te willen maken van de functionaliteit inbegrepen in het premium abonnement.

Abonnementen worden automatisch verlengd. Enkel abonnementen die betaald zijn op een wijze die geen automatische verlenging toelaat worden niet automatisch verlengd. De gebruiker kan op elk moment zonder kosten de automatische verlenging van het abonnement stopzetten via de instellingen. De gebruiker heeft in dat geval nog toegang tot de extra functionaliteit tot het einde van de abonnementsperiode. Het niet tijdig stopzetten van de automatische verlenging kan in geen geval aanleiding geven tot een terugbetaling van het reeds in rekening gebrachte bedrag.

Het abonnement geeft de gebruiker geen bescherming tegen uitsluiting van de website in geval van het niet naleven van de algemene voorwaarden. In desbetreffend geval behoudt Whisthub zich het recht voor om de gebruiker de toegang tot de website te ontzeggen zonder recht op terugbetaling van het abonnementsgeld. Ingeval van disputen is de bevoegde rechtbank die waaronder de besloten vennootschap Whisthub volgens de wet valt.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van voldoende moderne apparatuur die toelaat om Whisthub te gebruiken. Whisthub kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet functioneren van de website op ontoereikende en niet-ondersteunde apparatuur.

Ingeval van accidentele onbeschikbaarheid van de website heeft de gebruiker geen recht op een vergoeding.

Intellectuele eigendom

De volledige website, met inbegrip van de volledige inhoud en de broncode, is onderhevig aan auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Gebruik hiervan voor privédoeleinden is toegelaten mits voorafgaande schriftelijke toestemming. De totale of gedeeltelijke reproductie van de website is ten strengste verboden.

Persoonlijke gegevens

Respect van de privacy is belangrijk op Whisthub. Whisthub verwerkt uw persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in het privacybeleid. Door het gebruik van de website gaat u akkoord met dit privacybeleid.

Veranderingen aan de algemene voorwaarden

Whisthub behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen omwille van verscheidene redenen, zoals bijvoorbeeld verandering in wetgeving of functionaliteit van de website. De meeste recente versie is altijd beschikbaar op de website. Veranderingen aan de algemene voorwaarden gaan telkens pas in vanaf het moment dat deze op de website gepubliceerd zijn.

Ingeval van, volgens Whisthub, fundamentele wijzigingen aan de algemene voorwaarden zal de gebruiker hier expliciet over verwittigd worden. Indien u als gebruiker niet langer akkoord wenst te gaan met de aangepaste algemene voorwaarden heeft u altijd de mogelijkheid om de website niet langer te gebruiken en een aanvraag te doen om uw account te verwijderen zoals uiteengezet in het privacybeleid.

Contactgegevens

Whisthub is ondergebracht in de besloten vennootschap Whisthub met ondernemingsnummer 0746.750.441. Deze vennootschap staat in voor het beheer en exploitatie van de website. De onderneming is opgericht volgens Belgisch recht en is derhalve onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Indien u vragen of opmerkingen hebt over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen op info@whisthub.com.